Bruksvilkår for bruk av Match.com

Innledning

Disse Bruksvilkårene er tilgjengelige på Nettstedene og ble sist oppdatert 09.06.2015.

Bruksvilkårene gjelder for alt innhold, all bruk og alle Tjenester som tilbys gjennom nettstedet.

Tjenestene leveres av Match.com. Formidling, utnyttelse, presentasjon, reproduksjon eller bruk, enten helt eller delvis, på hvilket som helst medium og uten begrensning, av disse Bruksvilkårene av Match.com, annet enn til personlig bruk, krever tillatelse fra Match.com. Ved unnlatelse av å innhente slik tillatelse kan Match.com benytte seg av retten til å ta rettslige skritt.

Noen Tjenester på Nettstedene kan brukes gratis etter registrering av medlemskap, og andre Tjenester tilbys mot betaling. Informasjon om priser, abonnementer og andre gjeldende tilbud finnes på Nettstedene.

Vi ber deg lese Bruksvilkårene nøye før du registrerer deg som Medlem av Match.com eller før du kjøper Betalingstjenester, slik at du som Medlem kan bidra til å utvikle ansvarlige og høyt kvalitative Nettsteder. Ved å krysse av i boksen "Jeg bekrefter at jeg har lest og akseptert retningslinjene for personvern og de generelle Bruksvilkårene av Match.com. Jeg bekrefter videre at jeg er minst 18 år", blir registreringen bekreftet og du inngår en bindende avtale med Match.com som betyr at du er bundet av og forplikter deg til å overholde Bruksvilkårene ved bruk av nettsidene og Tjenestene som tilbys av Match.com. Du garanterer også at du har myndighet og rettslig handleevne til å inngå denne avtalen og å overholde Bruksvilkårene. Hvis du ikke kan akseptere disse vilkårene, kan du ikke registrere medlemskap på Match.com eller bruke Nettsidene.


Artikkel 1. Definisjoner

Begrepene angitt nedenfor skal ha den betydning de gis nedenfor når de brukes Bruksvilkårene:

"Abonnement" refererer til en Tjeneste som leveres mot en betalt fast avgift som i henhold til artikkel 4 "Abonnement og betalingsbetingelser" (eller, når relevant, i samsvar med vilkårene for spesielle tilbud), gir ubegrenset tilgang til utvalgt Tjeneste(r) over en viss tidsperiode, som avhengig av Tjenesten kan være én måned, tre måneder, seks måneder eller tolv måneder. Abonnementer vil bli forlenget med en måned av gangen ved utløp av den innledende abonnementsperioden.

"Betalingstjenester" refererer til Abonnement og/eller Tilleggstjenester som til enhver tid leveres av Match.com.

"Bruksvilkårene" refererer til disse Bruksvilkårene.

"Cookiepolicy" refererer til dokumentet som er tilgjengelig her [HYPERLINK].

"Integritetspolicy" refererer til dokumentet som er tilgjengelig her [HYPERLINK].

"Match.com" refererer til Match.com Nordic AB, org.nr. 556823-7647.

"MatchAffinity test" refererer til testen MatchAffinity, som er en Tjeneste utviklet av selskapet Meetic med formål å etablere virtuelle kontakter mellom personer med hjelp av matching gjennom en matchings test.

"Medlem (ene)" refererer til hver og en som har godkjent disse Bruksvilkårene ved registrering som Medlem på Match.com enten via Nettstedet, uavhengig av om de bruker Tjenestene eller Betalte Tjenester og uavhengig av om de bare bruker (og bare er interessert i å bruke) Tjenestene via ett (1) av Nettstedene.

"Meetic Group" refererer til de selskaper som til enhver tid eies direkte eller indirekte av Meetic SAS (et franskregistrert selskap med adresse 6, rue Auber, 75009 Paris) både innenfor og utenfor EU.

"Måned" refererer til en tidsperiode på 30 dager.

"Nettsted/ene" refererer til "http://no.match.com", "http://matchaffinity.no" og anviste mobilapplikasjoner med lignende innhold som anvist av Match.com.

"Resultater" refererer til resultatene som genereres som følge av utført MatchAffinity test og som f.eks blir presentert i form av en personlig rapport gitt til Medlemmet.

"Tjeneste(r)" refererer til Tjenestene som tilbys på Nettsidene og som tjener det formål å fremme personlige, ikke-kommersielle møter online mellom mennesker i fritiden, som er levert av Match.com og som er tilgjengelig for Medlemmer gjennom for eksempel nettsider, SMS, MMS, WAP, med eller uten betaling til Match.com.


Artikkel 2. Tilgang og registrering av Tjenester

2.1. Tilgang og vilkår for tilgang og registrering av Tjenestene samt inngåelse av avtale

2.1.1 Vilkår for tilgang
Medlemmet er selv ansvarlig for alt nødvendig utstyr for å bruke Tjenestene (datamaskin, programvare, telekommunikasjonssystemer etc.) samt kommunikasjonskostnader som følge av bruk av Tjenestene.

2.1.2 Vilkår for tilgang til og registrering av gratistjenester

Registreringen er gratis

For å bli Medlem må du være fylt atten (18) år, ha akseptert disse Bruksvilkårene, Cookiepolicyen og Integritetspolicyen, samt ha fylt ut alle obligatoriske felt på registreringsskjemaet, herunder opplysninger om personlige forhold som:
? Søk (informasjon om du er mann eller kvinne og om du søker en mannlig eller kvinnelig partner)
? Fødsesldato
? Land
? Postnummer
? E-postadresse
? Brukernavn
? Passord

Medlemmet kan senere endre sin profil med opplysninger om fysiske egenskaper, fritidsinteresser, yrke og andre opplysninger som Medlemmet ønsker skal være tilgjengelig for andre medlemmer. Det er ikke tillatt for Medlemmet å dele sine kontaktopplysninger når det innledes kontakt med andre medlemmer.
Medlemmet kan når som helst endre opplysninger via "Konto og Abonnement" samt under "Min profil" på Nettstedet.
Medlemmet garanterer at de opplysningene Medlemmet gir, er korrekte. Medlemmet plikter umiddelbart å varsle Match.com dersom de opplysningene Medlemmet har angitt i forbindelse med registreringen, endres, og ved behov selv foreta disse endringene på sine personlige sider på hvert av de respektive Nettstedene. Når vilkårene for registrering er oppfylt, vil hvert Medlem ha et brukernavn (valgt av Medlemmet) og passord. Passordet er privat og konfidensielt og kan ikke distribueres eller deles med andre.

Unntatt i de tilfeller Match.com har opptrådt uaktsomt eller det foreligger feil i Tjenestene, er Medlemmet ansvarlig for de handlingene og uttalelsene som gjøres via Medlemmets brukerkonto, uansett om de gjøres av Medlemmet eller uvedkommende som har fått tilgang til Medlemmets brukskonto som følge av Medlemmets uaktsomhet. Medlemmet skal holde Match.com skadesløs for alle krav på grunn av slike forhold. Match.com har ingen plikt eller teknisk mulighet til å kontrollere identiteten til de personene som registrerer seg for å bruke Tjenestene. Hvis Medlemmet har grunn til å mistenke at noen andre bruker Medlemmets konto, skal Match.com straks underrettes.

Dersom et Medlem ønsker å verve en venn til Match.com og dermed gir Match.com kontaktinformasjon til vennen, må Medlemmet først ha fått samtykke fra sin venn før Match.com kan behandle informasjonen. Informasjonen vil kun bli brukt til å informere Medlemmets venn om Match.com og Tjenester ved hjelp av e-post. Slik e-post er sendt i navnet til og på vegne av Medlemmet, som har gitt opplysningene til Match.com. Medlemmet gir slik informasjon frivillig og på eget ansvar.

2.1.3 Vilkår for tilgang til og registrering av Betalingstjenester

Enkelte Betalingstjenester forutsetter Abonnement.

Medlemmet kan abonnere på Betalingstjenester, f.eks. å kunne sende og ta i mot meldinger fra samtlige medlemmer, herunder ikke-betalende medlemmer. For å abonnere på Betalingstjenester og på den måten få tilgang til flere Tjenester på Nettstedet, må Medlemmet logge seg inn med brukernavn og passord.

For at Medlemmet skal kunne dra nytte av Betalingstjenestene, må registrering finne sted på Nettsted med domene i det land hvor Medlemmet er bosatt.

På grunn av sikkerhet og kvalitetsårsaker forbeholder Match.com seg retten til å avslutte et medlemskap som ikke har vært i bruk de seks (6) siste månedene og når det ikke lenger skjer noen betaling. Fristen på seks (6) måneder begynner å løpe når betaling for Abonnementet opphører.

Alle meldinger som utveksles på Nettstedene, slettes utomatisk etter ett (1) år. Resultatet fra ulike lister (vurderinger, favorittprofiler, viste bilder osv.) slettes etter seks (6) måneder.

2.2. Angrerett

Medlemmet er berettiget til å angre sitt kjøp av denne Betalingstjenesten, innen 14 dager fra den dag tjenesten ble bestilt eller medlemmet fikk bekreftelse via e-post (”Angrefristen”). Dersom et medlem ønsker å utøve sin angrerett, skal Match.com meddeles gjennom å benytte kontaktskjemaet, eller ved å kontakte Match.com på den adresse som er angitt i bruksvilkårene.

Dersom et Medlem velger å fratre avtalen innenfor angrefristen, skal Match.com refundere de avgifter medlemmet har innbetalt. Tilbakebetalingen skal utføres til medlemmet i løpet av 14 dager fra datoen Match.com er kjent med at Medlemmet ønsker å fratre avtalen, og betalingsmåten skal være samme som den Medlemmet benyttet ved opprinnelig transaksjon, dersom Medlemmet ikke har gitt uttrykkelig samtykke til annen betalingsmåte.


Artikkel 3. Bruk av nettsidene

Når et Medlem har registrert seg, og eventuelt registrert et Abonnement, kan han eller hun bruke Tjenestene som Medlemmet er registrert for. Informasjon om betalingsvilkår for Betalingstjenester er å finne under artikkel 4 "Abonnement og betalingsbetingelser". Informasjon om priser og betalingsbetingelser for hver Tjeneste er også gjort tilgjengelig på Nettsidene under presentasjonen av eller gjennom bruken av Betalingstjenester som Medlemmet ønsker tilgang til. Gyldig medlemskap er en forutsetning for å kunne bruke Betalingstjenester.

3.1. Forpliktelser for Match.com

Match.com skal elektronisk tilby eksterne og elektroniske Tjenester over internett. Disse Tjenestene omfatter blant annet datingtjenester og en elektronisk tjeneste for virtuelle møter der et Medlem etter å ha fullført MatchAffinity-testen (og blitt godkjent), blir matchet med andre Medlemmer som også har tatt MatchAffinity-testen og samtykket til matching.

Formålet med Tjenestene er ikke å gi råd om eller bryte ekteskap eller langsiktige relasjoner. Match.coms virksomhet inkluderer heller ikke å organisere offline-møter, levere internett-nettverk eller tilby elektroniske kommunikasjonstjenester til publikum. Match.com er ikke ansvarlig for identifikasjon av Medlemmer som logger seg på Match.coms nettsider eller for kontroll av innhold som publiseres av Medlemmene. Siden Match.com ikke er teknisk i stand til å yte slike tjenester, samtykker Medlemmet herved til at Match.com ikke er forpliktet til å identifisere Medlemmer eller kontrollere riktigheten av teksten og bildene som legges ut av Medlemmene på eget ansvar.

Match.com kan ikke holdes ansvarlig for falske erklæringer gjort av et Medlem. Derfor er det viktig at Medlemmene tar visse forholdsregler om de skulle arrangere et møte med et annet Medlem. Match.com kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle møter mellom Medlemmene, eller konsekvensene av slike møter, uavhengig av om det skjer på Nettsidene eller gjennom personlige møter mellom Medlemmer og/eller andre personer som følge av bruk av Tjenestene. Match.com anbefaler at et Medlem før en første date informerer nærstående og velger et offentlig sted (kafé, restaurant eller lignende).

Match.com er ikke ansvarlig for Medlemmets eller andre besøkendes handlinger på eventer som er arrangert av Match.com.

3.2. Forpliktelser for Medlemmene

Bestemmelsene i denne artikkel 3.2 skal gjelde i tillegg til bestemmelsene i artikkel 8 ("Oppsigelse").

Medlemmene forplikter seg til å følge gjeldende lover, forskrifter og disse Bruksvilkårene samt å respektere tredjeparters rettigheter, i sin bruk av Tjenestene.

3.2.1. Forpliktelser

* Medlemmet skal opptre høflig og profesjonelt mot Match.com og andre Medlemmer.
* Medlemmet skal opptre i samvar med gjeldende lover og forskrifter.
* Medlemmet skal respektere immaterielle rettigheter knyttet til innhold, tekst, bilder eller annet format, levert av Match.com eller andre Medlemmer eller tredjeparter i forbindelse med bruk av Tjenestene.
* Medlemmet skal være klar over at bare Medlemmet selv kan sette grensene for hans eller hennes eget privatliv, og at det er hans eller hennes eget ansvar bare å videresende slike personlige opplysninger til Match.com og andre Medlemmer som ikke er egnet til å forårsake noen skade.
* Medlemmet skal kun benytte Tjenestene til det formål de er tiltenkt, og har ikke tillatelse til å bruke Tjenestene til profesjonelle eller kommersielle formål som å markedsføre seg selv overfor potensielle kunder, tiltrekke seg kunder eller å kjøpe eller selge seksuelle tjenester eller andre profesjonelle eller kommersielle formål.
* Medlemmet kan ikke publisere, spre eller sende falsk informasjon.
* Medlemmet kan ikke distribuere kommentarer, inneha eller spre noen form for materiale som krenker andres rettigheter, inneholder meldinger av kommersiell art, eller som kan kvalifisere som ærekrenkende, støtende, uetisk, politisk, rasistisk, fremmedfiendtlig eller generelt i strid med formålet med Match.com eller Tjenestene, gjeldende lover og forskrifter eller generelle normer. Spesielt fotografier og videoer og annen informasjon i form av data eller filer om Medlemmet skal være anstendig og utelukkende innebære Medlemmet selv eller en annen person som uttrykkelig har samtykket til dette. Medlemmene er selv ansvarlig for slike fotografier, videoer og data.
* * Medlemmet kan ikke publisere eller spre eller overføre informasjon eller materiale av noe slag som kan føre til svekkelse av funksjonaliteten til Nettstedene eller Tjenestene, og/eller forsinker kommunikasjonen mellom Medlemmene på Nettstedene gjennom for eksempel programvare, dataormer, virus, masseutsendelse og lignende.
* Medlemmet kan ikke publisere, spre eller sende informasjon eller materiale i noen form som inneholder lenker til Medlemmets eget eventuelle nettsted.
* Medlemmet kan ikke publisere, spre eller reprodusere materiale, varemerker, bilder eller andre immaterielle rettigheter, eller informasjon som tilhører en tredjepart, uten forutgående å ha innhentet samtykke til det fra eieren eller innehaveren av slike rettigheter.
* Medlemmet kan bare bruke sin brukerinformasjon i den hensikt å få tilgang til Tjenestene. Medlemmet kan ikke avsløre, spre eller gjøre hans eller hennes brukerdata tilgjengelig for tredjeparter.
* Medlemmet skal sørge for at personlig informasjon om personer i Medlemmets omgangskrets er lovlig sendt og uten risiko for skade. I den utstrekning Medlemmet tipser Match.com om personer som kan være interessert i tilbudene fra Match.com via e-post, skal Medlemmet på forhånd ha innhentet samtykke til slike e-postkontakter fra vedkommende person.
* Medlemmet har bare rett til å bruke Tjenestene i samsvar med disse Bruksvilkårene.
* Medlemmet svarer selv for at gjester han/hun har tatt med til eventer som arrangeres av Match.com, opptrer i samsvar med gjeldende deler av Bruksvilkårene og for øvrig opptrer med respekt overfor andre deltakere.
Manglende overholdelse av et eller flere av de ovennevnte forpliktelsene er ansett for å være et vesentlig brudd på disse Bruksvilkårene. Uten hensyn til hva som er uttalt i artikkel 8 "Oppsigelse av medlemskap", forbeholder Match.com seg retten til å si opp medlemskapet og potensielle pågående Abonnement ved mistanke om at Medlemmet bryter noen av de ovennevnte forpliktelsene. Ved oppsigelse av Match.com på grunn av at Medlemmet unnlater å overholde ovennevnte forpliktelser, har Medlemmet rett til å få refundert forskuddsinnbetaling. Match.com forbeholder seg retten til umiddelbart og uten forutgående varsel å slette koblinger, publisert profil, informasjon og kommunikasjon (inkludert e-post sendt som masse-e-post) relatert til Medlemmet som bryter disse forpliktelsene. Utover dette har Match.com rett til å utestenge et Medlem som ikke oppfyller sine forpliktelser, fra eventer arrangert av Match.com.


Artikkel 4. Abonnements-og betalingsbetingelser

Et Medlem kan abonnere på enkelte Betalingstjenester. Betaling for Abonnementet gjøres ved hjelp av kredittkort/debetkort eller ved en annen betalingsmetode som angitt av Match.com fra tid til annen.

Priser og vilkår gjøres til enhver tid tilgjengelige på hvert av de respektive Nettsted. Klikk her, for å finne en liste over alle Tjenester og priser.

Et Abonnement løper fra den dagen da Medlemmet får tilgang til den bestilte Betalingsjenesten og løper det antall måneder Medlemmet registrerer seg for. Abonnementet blir deretter forlenget med en måned av gangen. Medlemmet kan avbryte forlengelsen tidligst 24 timer etter tegning av Abonnementet og senest 48 timer før forlengelsen påbegynner, ved å avslutte Abonnementet via f.eks oppsigelsesfunksjonen under "Abonnement" på Nettstedet der Abonnementet er registrert.

Ved fornyelser belastes den månedlige kostnaden på forhånd med den betalingsmetoden som Medlemmet opprinnelig godkjente når det registrerte seg for Abonnementet. Dette betyr at det samme kreditt-/debetkort som ble brukt til den første betalingen, blir belastet på ny. Etter oppsigelse av abonnementet vil Medlemmet ha tilgang til Tjenestene som inngår i Abonnementet i den resterende tidsperioden som Medlemmet har betalt for. Medlemskap skal sies opp separat, se artikkel 8.

Hvis et Medlem som allerede har et Abonnement, ønsker å oppgradere til et Abonnement som inneholder flere Betalingstjenester, gjelder følgende vilkår:

For Tjenester som leveres via eksterne leverandører (f.eks. App Store), kan andre priser og vilkår - som Match.com ikke er ansvarlig for - gå foran disse Bruksvilkårene.


Artikkel 5. Personlig integritet, behandling og beskyttelse av personopplysninger

Match.com arbeider for å opprettholde de høyeste mulige standarder når det gjelder beskyttelse av personopplysninger og personlig integritet. Match.coms tekniske team gjør sitt ytterste for å sørge for sikkerheten til Match.coms systemer. Sikkerhet på internett er et komplekst anliggende, og ingen systemer kan regnes som 100 % sikre. Skulle et sikkerhetsbrudd oppstå, vil Match.com agere så fort som mulig for å avhjelpe problemet.

Det kan forekomme at informasjon, kommentarer eller innhold (fotografier eller videoer) som et Medlem frivillig velger å publisere, avslører etnisk opprinnelse, nasjonalitet, religion og/eller seksuell legning. Ved å publisere eller frivillig oppgi slik informasjon samtykker Medlemmet uttrykkelig til Match.coms behandling av slike sensitive personopplysninger i samsvar med de formål som er nevnt i artikkel. 5.1. Medlemmet samtykker videre til at Match.com kan utlevere slike sensitive personopplysninger til andre selskaper i Meetic Group for behandlig i samsvar med disse formålene.

Match.com er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger innenfor rammene av å levere Tjenestene på Nettsidene. Medlemmet har mulighet til, i samsvar med den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivningen, å be om tilgang til informasjon om seg som blir behandlet av Match.com, samt be om å få uriktige opplysninger endret eller fjernet. En slik anmodning skal sendes til Match.com per post eller ved å fylle ut kontaktskjemaet på Nettsiden der medlemskapet er registrert, og for å identifisere personen må også registrert e-postadresse og medlemsnummer angis. På siden "Konto og Abonnement" kan Medlemmet si opp sitt medlemskap og slette sin profil. Meldinger som har blitt utvekslet på de respektive Nettstedene og som har blitt lagret av Medlemmet, samt resultatene fra ulike lister (flørter, besøkende osv.) vil kontinuerlig bli sortert ut og fjernet.

I MatchAffinity-testen angis det for hvert spørsmål om svar er påkrevet. For at MatchAffinity-testen skal fungere, forutsettes det at et flertall av spørsmålene blir besvart.

Medlemmet kan, på tidspunktet for registrering eller når som helst senere, på siden "Konto og Abonnement" velge å abonnere og uten noen ekstra kostnad registrere seg for å slutte å motta Match.coms nyhetsbrev og/eller salgsfremmende tilbud sendt til Medlemmet ved hjelp av e-post eller mobiltelefon fra Match.com eller noen av selskapene i Meetic Group. Rettighetene til Match.coms Medlemmer er regulert av personopplysningsloven (lov nr. 31 av 14. april 2000.

5.1 I hvilke tilfeller og hvorfor samler Match.com informasjon om Medlemmer?

Medlemmet blir bedt om å gi opplysninger om seg selv når han/hun registrerer seg som Medlem, tar MatchAffinity-testen, deltar i konkurranser, svarer på undersøkelser, deltar i en chat eller kjøper Betalingstjenester eller bruker Tjenester. Visse opplysninger er obligatoriske for at et Medlem skal få tilgang til Tjenestene.

Match.com samler personlig informasjon til følgende formål: a) å levere Tjenester på Nettstedet, b) å overholde kontraktsmessige forpliktelser i forhold til Medlemmet og å treffe tiltak i samsvar med Bruksvilkårene, c) å tilby Tjenester fra Meetic Groups samarbeidspartnere på Nettstedene, d) drift og vedlikehold av systemet som brukes til å tilby Tjenester, e) for å gi Medlemmer reklame om dating og sosial matchmaking fra Match.com og/eller selskaper i Meetic Group via e-post eller mobiltelefon i den tiden medlemskapet varer og ett år etterpå, f) å gi informasjon om Medlemmer og Medlemmers atferd på Nettstedene til andre Medlemmer ved hjelp av e-post eller mobiltelefon, g) å publisere informasjon om Medlemmer på Nettsidene eller andre Nettsteder levert av selskaper innenfor Meetic Group og/eller Match.coms samarbeidspartnere , h) i en periode på ett år fra den dato da Medlemmet avslutter sitt medlemskap, til å kontakte det tidligere Medlemmet for evaluering av Tjenester i den hensikt å drive produktutvikling eller reklame for Match.com og Tjenestene, og i) i en periode på ett år fra tidlpunktet medlemskapet sies opp av Match.com, eller på annen måte avsluttes, for å hindre Medlem som har brutt vilkårene for bruk, fra igjen å registrere medlemskap på noen av Nettstedene.

Match.com kan overføre personopplysninger til selskaper i Meetic Group, og til tjenesteleverandører innenfor og utenfor EU for behandling til de formål som er angitt ovenfor.

Ved å akseptere Bruksvilkårene samtykker Medlemmet eksplisitt til Match.coms behandling (inkludert, men ikke begrenset til, f.eks innsamling, publisering, å opplyse om og overføring) av Medlemmets personlige informasjon som inkluderer sensitive personopplysninger i den hensikt nevnt ovenfor innenfor rammen av disse Bruksvilkårene. Videre gir Medlemmet, ved å akseptere Bruksvilkårene, sitt uttrykkelige samtykke til at Match.com og/eller andre selskaper innenfor Meetic Group bruker den innsamlede informasjonen som beskrevet nedenfor (pkt. 5.2) til direkte markedsføring for tjenester innen dating og sosial matchmaking. Dersom Medlemmet ikke ønsker å motta slike tilbud, skal dette opplyses om ved registreringen eller på et senere tidspunkt, for eksempel ved å gå til siden "Konto og abonnement" på det aktuelle Nettstedet, eller ved å kontakte den respektive avsender.

5.2. Hvilken informasjon er samlet?

Personlig informasjon som blir samlet inn av Match.com kan for eksempel være navn, adresse og/eller e-postadresse, telefonnummer og/eller mobilnummer, bankopplysninger, informasjon om Medlemmets utseende, fotografier, stemmeopptak, videoer, personlige verdier, religion, fødselsdato, interesser og informasjon om hvordan Medlemmet bruker Tjenesten. Resultatet kan inneholde sensitive personlige opplysninger som seksuell legning, religion, personlige meninger og verdier.

Videre samler Match.com også informasjon som ikke er personlig, f.eks. hvilken nettleser og hvilket operativsystem som Medlemmet bruker og IP-adressen til datamaskinen som blir brukt når du besøker Nettstedene, men som fortsatt i en juridisk forstand kan utgjøre personlig informasjon.

Til slutt bruker Meetic Group cookies som er har til hensikt å lagre informasjon som deretter brukes til å identifisere Medlemmet når han/hun surfer på Nettstedene. Medlemmet har imidlertid alltid muligheten til å hindre bruken av cookies ved å endre innstillingene i nettleseren.

Ytterligere informasjon finns i vår cookiepolicy.

5.3. Hvem har tilgang til informasjonen?

Informasjon som er samlet om et Medlem gjennom registrering av medlemskap på Nettstedene og gjennom bruk av Tjenester, brukes til å tilby Tjenestene til Medlemmene. Match.com tar alle forholdsregler for å prøve å sørge for at all informasjon blir arkivert i et sikkert miljø i databasene til Match.com. Kun et lite antall av Match.coms ansatte har tilgang til denne informasjonen som kun er tilgjengelig ved behov. Den personlige informasjonen som ikke finnes i personlige beskrivelser eller profiler, og som blir gitt av Medlemmet ved registrering, blir ikke gjort tilgjengelig for tredjeparter, og blir ikke gitt videre, solgt eller byttet, unntatt i de tilfeller angitt nedenfor.

Behandling som foretas av andre selskaper innen Meetic Group skjer i overensstemmelse med disse Bruksvilkårene og det respektive selskaps
integritetspolicy.

Det kan skje at Meetic Group deler informasjon som er gjort allment tilgjengelig, til visse utvalgte partnere for at disse skal kunne være i stand til å gjøre deres annonser bedre tilpasset (delt inn i kategorier av alder, kjønn osv.). Imidlertid gir Meetic Group aldri ut informasjon i slike sammenhenger som gjør det mulig for samarbeidspartnere å kunne identifisere det enkelte Medlem.

Resultater og informasjon i personlige beskrivelser, søkekriterier og profiler kan , etter godkjenning fra Medlemmet (ved registrering eller når som helst etter på siden "Konto og Abonnement") vises og distribueres (også til andre som ikke abonnererer på tjenester som leveres av Meetic Group) av Match.com og av selskap innen Meetic Group og/eller deres samarbeidspartnere i markedsføringsøyemed, f.eks. gjennom nyhetsbrev, nettsider eller andre kommunikasjonsverktøy (e-post, SMS) eller i trykte medier (aviser, magasiner, osv.) for å forbedre Medlemmenes muligheter til å møte noen ved å presentere medlemsresultater, personlige beskrivelser, søkekriterier og profil.
Ved slik godkjennelse gir Medlemmet Match.com og Meetic Group uttrykkelig tillatelse til å bruke Medlemmets bilde i markedsføringen
Medlemmet gir Match.com utrykkelig tillatelse til å overføre og tildele informasjon som har blitt sendt til Match.com, samt rettigheter som Match.com nyter i henhold til hva som er sagt ovenfor, til sine samarbeidspartnere, til selskaper innen Meetic Group eller andre parter i forbindelse med en delvis eller full overføring av Match.coms virksomheter.

Medlemmet kan velge å gjøre sin profil passiv hvorved Medlemmet i løpet av denne tiden ikke kan eksponeres verken på Nettstedene eller nettsted som leveres av andre selskaper innen Meetic Group. Dersom Medlemmet vil slette sin profil, kan Medlemmet avslutte sitt medlemskap i henhold til disse Bruksvilkårene artikkel 8 ( "Avslutning"). Opplysninger om Medlemmet som behandles i samsvar med det som er angitt i disse vilkårene, vil bli fjernet innen rimelig tid ved planlagte oppdateringer, nye versjoner av trykte og digitale publikasjoner, osv. Medlemmet bes legge merke til at Abonnementet må sies opp separat (jf. artikkel 4 "Abonnement og betalingsbetingelser").


Artikkel 6. Immaterielle rettigheter

6.1 Materiale gjort tilgjengelig av Match.com

Alle varemerker (inkludert Match.com ®, Match.comVideo, Match.comQuiz og Match.comMessenger), logoer, bilder, fotografier, animasjoner, videoer, Bruksvilkår, og tekst som blir publisert på nettsidene og i forbindelse med å levere Tjenestene, utgjør / inneholder åndsverk som tilhører Match.com eller lisensrettigheter som Match.com har rett til å bruke. Ingen slike immaterielle rettigheter er tillatt å kopiere, reprodusere, publisere eller bruke eller vise uten uttrykkelig tillatelse fra Match.com. Overtredelse av denne bestemmelse kan lede til søksmål fra Match.com eller andre rettighetshavere.

Brukerrettighetene som er tildelt Medlemmer av Match.com er strengt begrenset til tilgang, nedlasting, utskrift og reproduksjon på alle lagringsmedier (harddisk, diskett, CD-ROM osv.) og bruk av slike dokumenter for strengt private og personlige formål innen rammene av Tjenestene som tilbys gjennom Nettstedene og i medlemskapsperioden. All annen bruk er forbudt uten tillatelse fra Match.com.
Det er særlig stridende mot disse Bruksvilkår for Medlemmene å endre, kopiere, reprodusere, overføre, spre og / eller for kommersiell vinning bruke Tjenestene, Nettsidene eller noen form for komponenter i Tjenestene eller Nettstedene.

6.2. Innhold levert av Medlem

Medlemmet gir Match.com tillatelse til å bruke de immaterielle rettigheter som er knyttet til innhold oppgitt av Medlemmet - inkludert Resultater - i den hensikt å distribuere informasjon på Nettsidene og ellers innen rammene av å tilby Tjenester i henhold til Bruksvilkårene, som for ordens skyld inkluderer publisering av informasjon om Medlemmet på andre Nettsteder levert av Match.com eller på Nettsteder som tilbys av samarbeidspartnere i Match.com.

Lisensen inkluderer retten for Match.com til å reprodusere, fremstille, tilpasse, oversette, digitalisere, benytte til reklameformål kommersielle eller ikke-kommersielle, sub-lisensiere eller videreformidle innhold om Medlemmet (informasjon, fotografier, videoer, beskrivelser, søkekriterier, osv.) i forbindelse med å skaffe Tjenestene (f.eks på Nettstedet via e-post) og / eller i fordelingen av post sendt av Match, com eller generelt gjennom distribusjonsmedia, særlig elektroniske (e-post, SMS, MMS, WAP , Internett, CD-rom eller DVD-ROM).

Medlemmet gir Match.com uttrykkelig tillatelse til å endre innholdet for å samsvare med utseendet av Tjenestene og / eller ovennevnte kommunikasjonsmedier og / eller å gjøre dette innholdet kompatibelt med dets tekniske prosesser eller egnede medieformater. Disse rettighetene er globale og for tidsperioden som er angitt i disse Bruksvilkårene. Medlemmet er forbudt fra å kopiere, reprodusere eller på annen måte bruke til noe formål innholdet knyttet til et annet Medlem, med unntak for de rettigheter som følger av disse Bruksvilkår for bruk av Tjenestene til Medlemmenes personlige og private formål.


Artikkel 7 Ansvar og garantier

7.1. Slik fungerer Match.com's hjemmesider

Avhengig av nettverkskonfigurasjonen Medlemmet benytter (brannvegg eller proxy), vil det ikke alltid være mulig å koble til Match.com Messenger. Medlemmet må ha tilgang til maskin-og programvare som er nødvendig samt nødvendig installasjoner etc. for å kunne bruke Tjenestene på riktig måte: nettleseren Internet Explorer 6 eller tilsvarende, Javascript-funksjon aktivert, informasjonskapsler aktivert og pop -ups aktivert.

Medlemmet må kjenne til den maskinvare og programvare som kreves for å bruke Internett, eller eventuelt, telefon og audiotel-tjenester, samt være innforstått med at sikkerhet, tilgjengelighet og integritet ikke kan garanteres ved dataoverføringer over Internett.

Match.com garanterer ikke at Tjenestene vil fungere dersom Medlemmet aktiverer et verktøy som blokkerer pop-up vinduer. En slik funksjon bør deaktiveres før bruk av Tjenesten.

Match.com garanterer ikke at Tjenestene vil kunne brukes dersom Medlemmets Internett-leverandør ikke er i stand til å levere sine tjenester på en tilstrekkelig måte. I denne sammenheng kan Match.com ikke holdes ansvarlig hvis Nettstedene ikke fungerer tilfredsstillende som følge av feil hardware, problemer hos Medlemmets Internett-leverandør eller nettverk eller for alle andre grunner som ligger utenfor Match.com's direkte kontrol. Videre kan Medlemmer som kobler til via AOL få problemer med å få Nettsidene til å fungere blant annet på grunn av nettleserens innstillinger.

Match.com garanterer ikke at Tjenestene vil fungere uten avbrudd eller feil. Det kan skje at bruken av Nettstedene kan avbrytes når som helst i forbindelse med vedlikehold, oppdateringer eller tekniske forbedringer, eller for å utvikle innholdet og / eller utseende. Match.com vil tilstrebe seg å informere sine Medlemmer før vedlikeholdsarbeid eller oppdateringer så fremt dette er mulig for Match.com.

For å kunne benytte Nettstedene fra en Apple maskin må Medlemmet bruke Mozilla Firefox. Match.com garanterer ikke optimal funksjon av Nettstedene når du bruker Safari og Opera nettlesere.

Vær oppmerksom på at up-to-date Adobe Flash programvare er nødvendig for at Nettstedene skal fungere riktig (last ned fra: www.adobe.com). Avhengig av nettverkskonfigurasjonen (hvis beskyttet bak en brannmur eller proxy), vil ikke tilkobling til Match.com Messenger alltid være mulig.

7.2 Informasjon og innhold levert av Medlemmer og erstatning

Informasjonen levert av Match.com's Medlemmer må være nøyaktig og i overensstemmelse med virkeligheten. Medlemmet bærer selv ansvaret for følgene av at informasjon om Medlemmets eller andre Medlemmers private forhold spres. Det er Medlemmet som via Match.com tar initiativet til å spre informasjon som Resultater, data, tekst, innhold og bilder. Medlemmet fraskriver seg således herved all rett til rettslig forfølgning av Match.com, særlig på bakgrunn av eventuelle skader på Medlemmets anseelse eller omdømme, eller Medlemmets personvern, som følge av spredning eller avsløring av informasjon om Medlemmet i henhold disse Bruksvilkårene, særlig ved artikkel 5 ("Personvern og beskyttelse av medlemsdata") siden Medlemmet har gitt sitt samtykke til slik behandling, herunder spredning gjennom Medlemmets registrering av Tjenesten og i anvendelsen av disse Bruksvilkårene.

Match.com kan ikke holdes ansvarlig for graden av nøyaktighet eller sannheten av informasjonen og innholdet som gis av andre Medlemmer, besøkende på Nettstedene og / eller Medlemmet selv (eller konsekvensene av slik informasjon). Videre kan Match.com ikke holdes ansvarlig for innhold distribuert av et Medlem som kan bryte med rettighetene til en eller flere andre Medlemmer eller tredjeparter.

Kvaliteten på Tjenestene som etterstreves av både Match.com og dets Medlemmer gjør det nødvendig å overholde visse etiske standarder i Medlemmenes uttrykk og oppførsel, respekt for tredjeparts rettigheter, og overholdelse av gjeldende lover og forskrifter. Innenfor rammen av disse kvalitetskrav, individuelle ansvar og etikk, gis Medlemmene muligheten til å varsle Match.com, på Match.com's Nettsteder, om opplysninger (fotografi, tekst, video), atferd eller uttalelser som kan oppfattes å være i strid med Bruksvilkårene, formålet med Tjenestene, rettighetene til en tredjepart, eller generelle gode standarder. Medlemmet anerkjenner og aksepterer at dataene de gir, samt deres oppførsel og uttalelser på Tjenesten, kan varsles av andre Medlemmer, og endres eller overvåkes av Match.com, på grunnlag av objektive kriterier. Hvor slik varsling eller overvåking avslører et brudd av et Medlem av gjeldende lover eller forskrifter eller av disse Bruksvilkårene, vil Match.com kunne benytte seg at de reaksjonsmønstre som følger av disse Bruksvilkår, da særlig artikkel 8 ("Oppsigelse"). I tilfelle Medlemmets atferd eller uttalelser oppfattes å være i strid med Bruksvilkårene, kan Match.com fatte beslutning om å hindre Medlemmet i å registrere seg på Nettstedene påny.

I tilfelle at et krav er gjort mot Match.com på grunn av Medlemmers strid med lov eller disse Bruksvilkårene, skal Medlemmene holde Match.com skadesløs fra eventuelle krav som måtte rettes mot Match.com.

7.3. Lenker

Match.com kan selv eller gjennom tredjeparter levere linker til andre nettsteder enn Nettstedet og til Internett-kilder. Da Match.com ikke har mulighet til å overvåke disse eksterne nettstedene og kildene, kan Match.com ikke holdes ansvarlig for tilgjengeligheten av disse eksterne nettstedene og kildene, og kan ikke være ansvarlig for deres innhold, reklame, produkter, tjenester eller andre element. Eventuelle klager knyttet til slike koblinger må sendes til administratoren eller redaktøren for det relevante nettstedet. Det bør videre bemerkes at bruken av disse eksterne nettstedene og kildene er underlagt disse nettstedenes / kildenes egne vilkår for bruk.

Til slutt, dersom et Medlem foretar et søk som leder til nettsider eller forum som har et innhold eller formål som strider mot gjeldende lover eller forskrifter anbefales Medlemmet å forlate nettstedet for å unngå å bli holdt ansvarlig for slike brudd.

7.4. Begrensning av ansvar

Match.com kan ikke holdes ansvarlig annet enn gjennom en rettsavgjørelse hvor bevis er anført som viser en skadevoldende handling utført av Match.com som har forårsaket skade for et Medlem, med mindre annet følger av ufravikelig lov. Match.com skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for i) indirekte skade, eller ii) direkte eller indirekte skader påført Medlemmet i tilfelle av Medlemmets brudd eller feil utførelse av disse Bruksvilkårene.

I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, utelukker Match.com alle garantier, vilkår og andre betingelser (inkludert, uten begrensning, uttrykte eller implisitte garantier for tilfredsstillende kvalitet eller egnethet) av Nettstedet.

Match.com verken garanterer eller står ved nøyaktigheten eller påliteligheten av råd, meninger, påstander eller annen informasjon om eller som distribueres gjennom Tjenesten av Match.com, Match.com 's partnere eller Medlemmer eller andre personer eller enheter. Medlemmet aksepterer at det velger selv å stole på og ta beslutninger basert på de råd, meninger, uttalelser eller informasjon som måtte deles og at dette skjer på Medlemmets eget ansvar. Match.com er ikke ansvarlig for Medlemmenes handlinger hva enten disse er foretatt online eller offline. Medlemmet bes videre om å utvise forsiktighet og bruke sunn fornuft ved sin bruk av Match.com Nettstedene og Tjenesten.

Ingenting i disse Bruksvilkårene skal begrense Match.com ansvar for (i) dødsfall eller personskade forårsaket av uaktsomhet fra Match.com, (ii) bedrageri fra Match.com eller (iii) ethvert ansvar som ikke kan begrenses under gjeldende lovgivning.


Artikkel 8. Oppsigelse

Et Medlem kan når som helst og uten å måtte gi noen grunn avslutte sitt medlemskap gjennom Nettstedet eller ved å kontakte Match.com 's medlemstøtte (tilgjengelig via de respektive Nettstedene). Slik oppsigelse skal anses som effektiv fra første virkedag etter mottak av Match.com for anmodningen om oppsigelse. Oppsigelse av medlemskap inkluderer oppsigelse av Abonnementet. Oppsigelse av medlemskap gir ikke Medlem rett til refusjon av allerede betalte avgifter for den tid som er igjen av Medlemmets Abonnement på den tiden da medlemskapet blir avsluttet.

Med forbehold for de andre bestemmelsene herunder, forbeholder Match.com seg retten til med umiddelbar virkning å avslutte Medlemmets konto og potensielle Abonnement uten forvarsel hvor Medlemmet begår et vesentlig brudd på disse Bruksvilkårene. I et slikt tilfelle vil Medlemmet ikke ha noen rett til erstatning eller refusjon.

Med forbehold for de andre bestemmelsene herunder, hvor Medlemmet begår et brudd på disse Bruksvilkårene, forbeholder Match.com seg retten til å si opp medlemskapet innen syv (7) dager etter at Match.com har sendt en e-post til det Medlem hvor det bes om at han eller hun innen denne fristen forholdet seg i samsvar med Bruksvilkårene, og Medlemmet innen denne perioden ikke har innrettet seg. Medlemmet vil i et slikt tilfelle ikke ha noen rett til erstatning eller refusjon.

Uavhengig av retten til oppsigelse Match.com har i henhold til Bruksvilkårene, har Match.com også rett til å kreve erstatning eller annen godtgjørelse som kompensasjon for eventuelle tap som påføres som følge av et Medlems brudd på Bruksvilkårene.

Informasjon om oppsigelse eller bekreftelse av opphør av medlemskap kan gis ved hjelp av e-post. Informasjon om Medlemmet skal slettes enten på anmodning fra Medlemmet selv eller i henhold til Bruksvilkårene.

Hvis registreringen er gjort for flere Tjenester (både Match.com og Matchaffinity.se) og Medlemmet ønsker å avslutte alle Tjenester, må oppsigelse gjøres på alle Nettstedene. Et Medlem som ikke har registrert seg for Matchaffinity.se men har startet MatchAffinity test (uten å fullføre den) må varsle Match.com gjennom kontaktskjemaet på Matchaffinity.se for at terminering skal skje.


Artikkel 9. Avtale mellom Medlemmene og Match.com

Disse Bruksvilkårene, og Nettstedet som dette dokumentet refererer til, utgjør en kontrakt mellom Medlemmet og Match.com. Det erstatter eventuelle forhold som kan ha blitt inngått mellom partene tidligere, selv om de ikke direkte er trukket tilbake eller endret, og regulerer alle rettigheter og forpliktelser mellom Match.com og Medlemmet.

Hvis noen av bestemmelsene i disse Bruksvilkårene blir annullert i anvendelsen av en lov, forskrift eller en rettsavgjørelse, skal alle andre bestemmelser fortsette å ha full virkning. Videre skal det forhold at en part har unnlatt å iverksette tiltak mot den annen part som følge av den annen parts brudd på noen av bestemmelsene i disse Bruksvilkår ikke tolkes som noen fraskrivelse fra å gjøre gjeldende de rettigheter denne parten måtte ha etter Bruksvilkårene i forhold til slikt mislighold.


Artikkel 10. Endring av Bruksvilkårene foretatt av Match.com

Match.com forbeholder seg retten til å endre disse Bruksvilkårene når som helst. Medlemmet anses å være informert om slik endring så snart slike endringer er publisert på Nettstedet i form av endrede Bruksvilkår. Endringene skal tre i kraft en måned etter de er publisert på nettstedet. For Medlemmer registrert etter at endringene har blitt publisert, skal disse endringene være gjeldende umiddelbart, ettersom Medlemmet vil ha uttrykkelig akseptert dem da kontoen ble registrert.

For eksisterende Medlemmer gjelder følgende alternativer:

10.1 Abonnement opprinnelig innhentet av Medlemmet har ikke utløpt:

I et slikt tilfelle kan Medlemmet kreve at Bruksvilkårene i kraft når Medlemmet tegnet Abonnementet fortsetter å gjelde til den opprinnelige utløpsdatoen for Abonnementet.

10.2 Den opprinnelige Abonnementsperioden har utløpt:

I et slikt tilfelle kan Medlemmet benytte prosedyren referert til i artikkelen "Oppsigelse" når som helst i løpet av fire (4) måneder etter den dato da de nye Bruksvilkårene trer i kraft. Etter disse fire (4) måneder, skal de nye Bruksvilkårene anses å ha blitt akseptert av Medlemmet med mindre Medlemmet har stadfestet dets ønske om å avslutte sitt medlemskap.

Medlemmene oppfordres således til enhver tid å holde seg informert om gjeldende Bruksvilkår på Nettstedet.


Artikkel 11. Jurisdiksjon og gjeldende lov

Disse Bruksvilkårene, Tjenester og tvister knyttet til disse Bruksvilkårene eller til Tjenestene skal være underlagt og tolkes i henhold til svensk rett. Tvister som springer ut av disse Bruksvilkårene eller Tjenester skal avgjøres av svenske alminnelige domstoler.


Artikkel 12. Om oss

Tjenestene leveres av Match.com Nordic AB, organisasjonsnummer 556823-7647.
Grev Turegatan 30, SE-114 38 Stockholm.


Artikkel 13. Klager og forespørsler

Hvis du har klager eller forespørsler, kan du kontakte oss her. Dersom vi ikke har mulighet til å hjelpe deg med klagen, kan du kontakte Forbrukerrådet eller rette klagen til EUs instans for tvisteløsning på nettet ("http://ec.europa.eu/odr"). Husk å klage til oss først, hvis ikke kan du oppleve å bli avvist av klageorganene.